1.

DEFINICJE

Następujące terminy rozpoczynające się od wielkich liter użyte w treści Regulaminu mają znaczenie przypisane im poniżej:

1.1„CDP” oznacza CDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000032579, kapitał zakładowy 3.024.000 PLN, NIP 1132185592, REGON 016103851.
1.2„Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy.
1.3„Klient” oznacza każdą osobę fizyczną, która posiada zdolność do czynności prawnych lub ukończyła co najmniej 13 rok życia (przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego) będącą konsumentem w rozumieniu art. 221  Kodeksu Cywilnego, tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu, w tym dokonuje Zamówień za pośrednictwem Sklepu.
1.4„Konto” oznacza spersonalizowaną witrynę zawierającą profil i dane Klienta zarejestrowanego w Sklepie, która na zasadach określonych w  Regulaminie, umożliwia Klientowi korzystanie z  Usług oraz zawieranie umów sprzedaży Produktów, a także umożliwia Klientowi śledzenie historii Zamówień. 
1.5„Kodeks Cywilny” ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).
1.6„Newsletter” oznacza przesyłaną drogą elektroniczną lub udostępnianą za pośrednictwem Sklepu wiadomości zawierającą informacje handlowe o produktach oferowanych przez CDP, a także promocjach dotyczących produktów oferowanych przez CDP lub promocjach organizowanych przez CDP.
1.7„Potwierdzenie Zamówienia” oznacza e-mail o tytule „Zamówienie nr x/y – potwierdzenie Zamówienia nr ” – potwierdzający wszystkie istotne elementy Zamówienia złożonego przez Klienta. 
1.8„Produkty” oznaczają produkty udostępnione przez CDP do sprzedaży w Sklepie, takie jak w szczególności książki, gry planszowe i karciane, różnego rodzaju gadżety, urządzenia elektroniczne (np. komputery, konsole do gier, czytniki ebooków, itp.) oraz akcesoria do takich urządzeń, a także treści cyfrowe na nośnikach materialnych, w tym w szczególności gry wideo, audiobooki, ebooki, pliki audiowizualne, pliki muzyczne na nośnikach materialnych różnego rodzaju (np. CD, DVD, blue-ray).
1.9„Sklep” oznacza serwis internetowy prowadzony przez CDP dostępny pod adresem: cyberpunk.sklep.pl, za pośrednictwem którego CDP zamieszcza informacje handlowe lub oferty, prowadzi sprzedaż Produktów, a także świadczy Usługi. 
1.10„Usługi” oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez CDP na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.
1.11„Usługa Newsletter” oznacza bezpłatną Usługę świadczoną na żądanie Klienta, polegającą na okresowym przesyłaniu Klientowi drogą elektroniczną lub udostępnianiu za pośrednictwem Sklepu wiadomości zawierających informacje handlowe o produktach oferowanych przez CDP, a także promocjach dotyczących produktów oferowanych przez CDP lub promocjach organizowanych przez CDP.
1.12„Zamówienie” oznacza oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Produktu za pośrednictwem Sklepu, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.
1.13„Zamówienie na Preorder” oznacza Zamówienie na Produkt złożone przez Klienta przed premierą (wprowadzeniem na rynek) Produktu, które zapewnia Klientowi realizacji Zamówienia w pierwszej kolejności w stosunku do Zamówień złożonych w Sklepie po udostępnieniu takiego Produktu w Sklepie.
2.POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki CDP oraz Klienta związane z korzystaniem ze Sklepu, w szczególności ze sprzedażą Produktów oraz świadczeniem Usług, stanowiący integralną cześć każdej umowy sprzedaży Produktów oraz umowy o świadczenie Usług. 
2.2Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy sprzedaży Produktu lub korzystaniem z Usług. Regulamin udostępniony jest w formie umożliwiającej jego wyświetlenie, pozyskanie, utrwalenie oraz wydrukowanie.
2.3Właścicielem i administratorem Sklepu jest CDP.
2.4CDP prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaż Produktów oraz świadczy Usługi na rzecz Klientów, a także może prowadzić inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym. 
2.5Klient zawiera umowy sprzedaży Produktów oraz korzysta z Usług z wykorzystaniem sieci Internet, w tym strony internetowej, za pośrednictwem której działa Sklep.
2.6Podstawowym środkiem porozumiewania się z Klientami, w tym w szczególności komunikacji prowadzonej w związku z Zamówieniami jest sieć Internet, w tym w szczególności poczta elektroniczna. Dodatkowo CDP może komunikować się z Klientami przy pomocy komunikatorów dostępnych na rynku, np. czat lub telefonicznie. Wszelkie pytania, zastrzeżenia i wątpliwości natury prawnej dotyczące Regulaminu lub praw i obowiązków Klienta lub CDP związanych z korzystaniem ze Sklepu, sprzedażą Produktów lub świadczeniem Usług, Klienci mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej za adres e-mail: pomoc@cdp.com.pl. Odpowiedzi będą udzielane przez CDP bez zbędnej zwłoki również na pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego wysłana została wiadomość od Klienta.
2.7Koszty korzystania przez Klienta z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Klient. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Klient.
2.8Akceptując Regulamin Klient zobowiązuje się do jego przestrzegania, w tym w szczególności do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
2.9Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.10Świadczenie Usług oraz sprzedaż Produktów dokonywana przez CDP za pośrednictwem Sklepu realizowana jest jedynie na rzecz osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
3.ZASADY OGÓLNE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
3.1Niniejsze zasady ogólne składania Zamówień znajdują zastosowanie w odniesieniu do:
3.1.1Zamówień na Produkty; oraz 
3.1.1Zamówień na Preordery. 
3.2Klient korzysta ze Sklepu i składa Zamówienia za pomocą indywidualnego Konta, które jest przydzielane w wyniku rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego w Sklepie. 
3.3Szczegółowe informacje o Produktach, w szczególności ich opis, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, zamieszczone są w Sklepie przy poszczególnych Produktach. Ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). 
3.4Cena podana w opisie każdego Produktu w Sklepie jest wiążąca z chwilą otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia. CDP zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów w Sklepie. Zmiany cen Produktów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie mają wpływu na ceny Produktów wskazane w Potwierdzeniu Zamówienia otrzymanym przez Klienta. 
3.5W celu zawarcia umowy sprzedaży Produktu należy wybrać Produkt dostępny w Sklepie i złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty i instrukcje wyświetlane w Sklepie. Zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie Klient może składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw technicznych oraz konserwacyjnych.
3.6W czasie składania Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta danych umożliwiających realizację Zamówienia przez CDP, w szczególności określonych danych osobowych. Jeżeli będą one udostępnione na Koncie, zostaną wykorzystane do realizacji Zamówienia, chyba że Klient wskaże inne dane do realizacji konkretnego Zamówienia. 
3.7Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia na urządzeniu Klienta jest wyświetlane podsumowanie Zamówienia ze wskazaniem Zamówionych Produktów i ich łącznej ceny, a także wybranego przez Klienta sposobu dostawy i kosztów dostawy oraz sposobu płatności.
3.8Klient składa Zamówienie przez kliknięcie w przycisk [„Kupuję z obowiązkiem zapłaty”]. Kliknięcie w przycisk [„Kupuję z obowiązkiem zapłaty”] powoduje powstanie po stronie Klienta obowiązku zapłaty ceny za Zamówienie. 
3.9Złożenie Zamówienia przez Klienta na Produkt oznacza wysłanie przez Klienta do CDP oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktu. W odniesieniu do wszelkich Zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu wyłączone jest zastosowanie przepisu art. 682 Kodeksu Cywilnego (tzw. milczące przyjęcie oferty).
3.10Podstawowym warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza Zamówienia. W przypadku niejasności dotyczących przekazanych przez Klienta danych, CDP może wstrzymać realizację Zamówienia, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.
3.11W przypadku ograniczonej dostępności Produktu, Klient zostanie poinformowany o braku Produktu lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli Klienta co do dalszej realizacji Zamówienia. W przypadku braku Produktu lub braku woli po stronie Klienta dalszej realizacji Zamówienia, Zamówienie zostanie niezwłocznie anulowane i Klient otrzyma zwrot uiszczonej opłaty w terminie 14 dni od daty anulowania Zamówienia, tj. od dnia otrzymania przez Sklep informacji o anulowaniu Zamówienia przez Klienta albo od wysłania Klientowi informacji o anulowaniu Zamówienia przez Sklep. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od CDP, ustalenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności nie jest możliwe, CDP niezwłocznie skontaktuje się z Klientem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu ustalenia numeru rachunku bankowego. W takim  przypadku termin 14-dniowy zaczyna biec od dnia, w którym Klient dokonał wskazania numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności.
3.12Jeśli realizacja Zamówienia w odniesieniu do Produktu jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłana niezwłocznie, w każdym przypadku przed dostarczeniem Produktów, wiadomość z Potwierdzeniem Zamówienia. Wiadomość będzie również zawierać informację o stanie realizacji Zamówienia (np. o gotowości Produktów do wysyłki lub o ich wysłaniu z magazynu Sklepu na adres dostawy).
3.13Umowa sprzedaży Produktu pomiędzy CDP a Klientem zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez CDP potwierdzenia dokonania przez Klienta płatności za Produkt. 
3.14W przypadku, gdy Zamówienie Klienta obejmuje więcej niż jeden Produkt, Klient zawiera odrębne umowy w stosunku do każdego z Produktów składających się na konkretne Zamówienie. 
3.15W przypadku braku płatności za Produkty w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3.16W uzasadnionych przypadkach i w sytuacji, gdy będzie to możliwe, Sklep może anulować lub zmienić Zamówienie na Produkt na wniosek Klienta do czasu otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia. W takim przypadku Klient może skontaktować się ze Sklepem przy użyciu innych form kontaktów udostępnionych na stronie Sklepu. Klient może śledzić status Zamówienia w Sklepie po zalogowaniu się na Konto. Powyższe uprawnienie do anulowania Zamówienia pozostaje bez wpływu na uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu objętego Zamówieniem na Preorder zgodnie z art. 9.2.
3.17Klient może skorzystać z kodu rabatowego lub bonu rabatowego otrzymanego od CDP upoważniającego do obniżenia ceny Zamówienia. Kody rabatowe i bony rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Przyznany rabat nie może być łączony z innymi rabatami lub innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
3.18Z uwagi na ograniczenia wynikające z praw własności intelektualnej niektóre z Produktów mogą być sprzedawane, udostępniane, dostarczane lub wykorzystywane wyłącznie na terytorium wskazanym w opisie znajdującym się w Sklepie przy poszczególnych Produktach. Klient zobowiązuje się do przestrzegania ograniczeń terytorialnych dotyczących korzystania z Produktów, o których mowa w poprzednim zdaniu.
4.ZAMÓWIENIA NA PREORDER 
4.1Sklep oferuje Klientom możliwość składania Zamówień na Preordery tj. zamówień w odniesieniu do limitowanych lub szczególnie oczekiwanych Produktów przed ich premierą (wprowadzeniem na rynek), które zapewnia Klientowi jego realizacji w pierwszej kolejności w stosunku do Zamówień złożonych w Sklepie po udostępnieniu takich Produktów w Sklepie.
4.2W przypadku złożenia Zamówienia na Preorder, Klient zostanie poinformowany w Sklepie lub bezpośrednio przez CDP o przewidywanej dacie premiery  (wprowadzenia na rynek) Produktu. 
4.3Zamówienia na Preorder realizowane są na takich samych zasadach, jak Zamówienia na standardowe Produkty (określonych w rozdziale 3 Regulaminu), przy czym Klient wyraża zgodę na zaliczenie płatności dokonanej za Zamówienie na Preorder na poczet ceny sprzedaży Produktu objętego Zamówieniem. 
4.4Klient dokonuje płatności za Zamówienia na Preorder przed dostarczeniem Produktów (z góry) na zasadach ogólnych określonych w Sklepie i Regulaminie. Sklep nie realizuje Zamówień na Preorder za pobraniem.
4.5Klient otrzyma Produkty objęte Zamówieniem na Preorder niezwłocznie po udostępnieniu Produktów w Sklepie zgodnie z ogólnymi zasadami dostawy (określonymi w rozdziale 6 Regulaminu). Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o wysłaniu Produktów z magazynu Sklepu.
4.6W przypadku gdy premiera (wprowadzenie na rynek) Produktu objętego Zamówieniem na Preorder opóźni się, CDP dołoży należytej staranności aby Klient został poinformowany o zaistniałym opóźnieniu oraz konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia na Preorder. W takim przypadku Klientowi przysługuje dodatkowe uprawnienie  do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu objętego Zamówieniem na Preorder (anulowania Zamówienia na Preorder) na zasadach określonych w art. 9.2 Regulaminu.
4.7Z uwagi na to, że CDP nie ma wpływu na wprowadzenie na rynek Produktów, CDP zastrzega również na swoją rzecz prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem na Preorder, które zostało szczegółowo określone w art. 9.3 –9.4 Regulaminu.
5.PŁATNOŚCI
5.1Klient dokonuje płatności za Zamówienie przed dostawą (z góry).
5.2CDP może dodatkowo wprowadzić płatności za pomocą kart płatniczych i voucherów.
5.3Dostępne sposoby płatności są szczegółowo określone w Sklepie w zakładce „[Płatności]”, a w odniesieniu do poszczególnych Produktów objętych Zamówieniem – także w podsumowaniu Zamówienia, które wyświetlane jest bezpośrednio przed ekranem, na którym znajduje się przycisk [„Kupuję z obowiązkiem zapłaty”].
5.4CDP dostarcza Klientowi dowód księgowy dokonania płatności za Produkty oraz za ich dostawę w postaci faktury. Faktura zostaje każdorazowo wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z użyciem odpowiednich danych identyfikujących Klienta jako konsumenta, podanych przez niego w Sklepie na Koncie albo przy składaniu Zamówienia.
5.5Akceptacja Regulaminu oznacza, że Klient wyraził zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
5.6Faktury w formie elektronicznej są doręczane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6.DOSTAWA 
6.1Dostawa Produktów następuje według wyboru Klienta za pośrednictwem przewoźników wskazanych w Sklepie w zakładce [„Warunki dostawy”].
6.2Termin dostawy Produktów jest uzależniony od sposobu dostawy wybranego przez Klienta, przy czym:
6.2.1w przypadku Zamówień na standardowe Produkty – dostawa zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 Dni Roboczych od daty wysyłania do Klienta Potwierdzenia Zamówienia;
6.2.2w przypadku Zamówień na Preordery – dostawa zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 Dni Roboczych od dnia udostępnienia Produktu w Sklepie.
6.3Szczegółowe informacje na temat czasów realizacji przesyłek znajdują się w zakładce [„Warunki dostawy”].
6.4Koszty dostawy Produktów określone są w Sklepie w zakładce [„Warunki dostawy”], a w odniesieniu do konkretnych Produktów objętych Zamówieniem – także w podsumowaniu Zamówienia, które wyświetlane jest bezpośrednio przed ekranem na którym znajduje się przycisk [„Kupuję z obowiązkiem zapłaty”].
6.5Przy odbiorze przesyłki z Produktem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do przewoźnika o sporządzenie protokołu szkody.
6.6W przypadku, gdy Klient odmówi odbioru lub nie odbierze przesyłki z Produktem, przesyłka zostanie zwrócona do magazynu CDP. Zwrot płatności nastąpi w terminie 14 dni, przy czym termin ten liczony jest od dnia przyjęcia zwrotu Zamówienia do magazynu. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od CDP, ustalenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności, nie jest możliwe, CDP niezwłocznie skontaktuje się z Klientem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu ustalenia numeru rachunku bankowego. W takim  przypadku termin 14-dniowy zaczyna biec od dnia, w którym Klient dokonał wskazania numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności.
6.7Produkty mogą być dostarczone do miejsca dostawy znajdującego się w innym niż Polska kraju, po uprzednim uzgodnieniu sposobu dostawy z CDP na wskazany adres przesyłką kurierską. Koszt dostarczenia Produktów przesyłką kurierską jest w takich przypadkach uzależniony od miejsca dostawy.
7.ZASADY OGÓLNE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
7.1Klient może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy sprzedaży Produktów na zasadach określonych w Regulaminie.
7.2Jeśli Klient podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy musi poinformować o tym CDP poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu. 
7.3Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres: Magazyn RUCH S.A. - CDP sp. z o.o., ul. Annopol 17A, 03 – 236 Warszawa.
7.4Klient do złożenia oświadczenia o odstąpieniu może wykorzystać wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do Regulaminu (załącznik nr 1 - formularz odstąpienia od umowy dostępny pod adresem [kliknij tu])
7.5Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminów określonych w Regulaminie.
7.6W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu uważa się ją za niezawartą. 
7.7Klient otrzyma od CDP zwrot płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym CDP otrzymał oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.  W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od CDP ustalenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności,  nie jest możliwe, CDP niezwłocznie skontaktuje się z Klientiem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu ustalenia numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności. W takim  przypadku termin 14-dniowy zaczyna biec od dnia, w którym Klient dokonał wskazania takiego numeru rachunku bankowego.
8.ODSTĄPIENIE OD UMOWY DOTYCZĄCEJ PRODUKTU
8.1Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu w terminie 14 dni od dnia, w którym dostarczono mu Produkt bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. 
8.2Klient nie może jednak odstąpić od: 
8.2.1umowy o świadczenie usług, jeśli Klient wyraził zgodę na to, że po spełnieniu świadczenia przez CDP utraci prawo do odstąpienia od umowy, o czym został poinformowany przez CDP przed rozpoczęciem świadczenia;
8.2.2umowy w odniesieniu, do której cena lub wynagrodzenie są uzależnione od wahań na rynku finansowym, na które CDP nie ma wpływu, a które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
8.2.3umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
8.2.4umowy, której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
8.2.5umowy, której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
8.2.6umowy, której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają trwale połączone z innymi Produktami;
8.2.7umowy w której Klient wyraźnie żądał, aby CDP do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli CDP świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
8.2.8umowy, której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe (w tym również gry wideo) dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
8.2.9umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
8.2.10umowy zawartej na aukcji publicznej;
8.2.11umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez CDP o utracie prawa odstąpienia od umowy.
8.3W przypadku odstąpienia od umowy Klient zwróci CDP Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin będzie zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkt przed upływem 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
8.4Klient zwraca CDP Produkt poprzez odesłanie Produktu na adres: Magazyn RUCH S.A. - CDP sp. z o.o., ul. Annopol 17A, 03 – 236 Warszawa. Klient w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży Produktu ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba że CDP zgodziło się je ponieść lub nie poinformowało Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.
8.5Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany prze CDP, CDP nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
9.ODSTĄPIENIE OD UMOWY DOTYCZĄCEJ PREORDERU
9.1Klient może odstąpić od Umowy, której przedmiotem jest Produkt objęty Zamówieniem na Preorder w terminie 14 dni od dnia dostawy Produktu. W takim przypadku stosuje się ogólne postanowienia dotyczące warunków odstąpienia określone w rozdziale 7 oraz rozdziale 8 dla Produktu.
9.2W celu zapewnienia ochrony praw Klienta, CDP przyznaje Klientowi dodatkowe uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu objętego Zamówieniem na Preorder ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opóźnienia premiery (wprowadzenia na rynek) Produktu w stosunku do dnia wskazanego w Sklepie. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w niniejszym postanowieniu może zostać wykonane przez Klienta najpóźniej do momentu otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej o wysłaniu Produktu z magazynu Sklepu, jednak nie później niż do dnia 15 stycznia 2021. Wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy przez Klienta nastąpi poprzez przesłanie CDP oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną na adres: pomoc@cdp.com.pl. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie niniejszego postanowienia wyłączona jest możliwość złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres CDP zgodnie z art. 7.3
9.3CDP będzie uprawnione do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu objętego Zamówieniem na Preorder ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2020 nie nastąpi premiera (wprowadzenie na rynek) Produktu oraz dostarczenie Produktu do CDP. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w niniejszym postanowieniu może zostać wykonane przez CDP najpóźniej do dnia 15 stycznia 2021. Wykonanie uprawnienia do odstąpienia od Umowy przez CDP nastąpi poprzez przesłanie Klientowi oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.  
9.4W związku z odstąpieniem przez CDP od umowy sprzedaży Produktu objętego Zamówieniem na Preorder, Klient otrzyma od CDP zwrot płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient otrzymał oświadczenie CDP o odstąpieniu, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.  W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od CDP ustalenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności,  nie jest możliwe, CDP niezwłocznie skontaktuje się z Klientem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu ustalenia numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności. W takim  przypadku termin 14-dniowy zaczyna biec od dnia, w którym Klient dokonał wskazania takiego numeru rachunku bankowego.
9.5Możliwość odstąpienia od Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału 9 nie uchybia możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
10.ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
10.1CDP w ramach Sklepu umożliwia korzystanie przez Klienta z bezpłatnych Usług. Usługi są świadczone przez CDP przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem okresu przerw technicznych oraz konserwacyjnych. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować ze świadczonych Usług.
10.2W ramach Sklepu CDP świadczy nieodpłatnie na rzecz Użytkowników następujące rodzaje Usług:
10.2.1składanie Zamówień;
10.2.2zawierania umów sprzedaży Produktów;
10.2.3tworzenie Konta Użytkownika;
10.2.4pobranie plików; oraz
10.2.5Usługa Newsletter
10.3Dodatkowo dla Użytkowników, którzy założyli Konto, CDP świadczy nieodpłatnie następujące rodzaje Usług:
10.3.1podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu do Konta (za pomocą przeglądarki);
10.3.2przechowywanie i udostępnianie za pośrednictwem Konta Klienta, historii zawartych umów sprzedaży Produktów i złożonych Zamówień;
10.3.3bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia.
10.4Usługi świadczone w ramach Konta Klienta dostępne są po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego w Sklepie. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z Usług świadczonych w ramach Konta poprzez przesłanie żądania usunięcia Konta Klienta pocztą elektroniczną na adres CDP: pomoc@cdp.com.pl.
10.5Usługa Newsletter dostępna jest po zapisaniu się na Newsletter. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z Usługi Newsletter poprzez przesłanie żądania
wypisania się z Newslettera pocztą elektroniczną na adres CDP: pomoc@cdp.com.pl.
10.6Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta każdorazowo z chwilą:
10.6.1w odniesieniu do Usług świadczonych z ramach Sklepu - korzystania przez Klienta ze Sklepu,
10.6.2w odniesieniu do Usług świadczonych w ramach Konta – z chwilą rejestracji Konta, lub
10.6.3w odniesieniu do Usługi Newsletter - z chwilą zapisania się na Newsletter.
10.7W każdym przypadku umowa o świadczenia Usług zawierana jest na czas nieoznaczony, przy czym:
10.7.1umowa o świadczenie Usług w ramach Konta ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania rozwiązania umowy lub żądania usunięcia Konta Klienta pocztą elektroniczną na adres CDP: pomoc@cdp.com.pl.
10.7.2umowa o świadczenie Usługi Newsletter ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania rozwiązania umowy lub wypisania się z Newsletter pocztą elektroniczną na adres CDP: pomoc@cdp.com.pl.
10.8CDP jest uprawnione do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w ramach Konta lub umowy o świadczenie Usług Newsletter, w tym w szczególności w związku z
planowanym usunięciem Konta Klienta, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia. Wykonanie uprawnienia do wypowiedzenia umowy o świadczenie
Usług w ramach Konta lub umowy o świadczenie Usług Newsletter przez CDP nastąpi poprzez przesłanie Klientowi oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta. 
10.9W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, CDP będzie uprawnione do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług w ramach Konta w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Klienta drogą elektroniczną na adres wskazany w Koncie Klienta do zaprzestania lub usunięcia naruszeń i wyznaczeniu mu w tym celu co najmniej 7-dniowego terminu i bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego w wezwaniu dla zaprzestania lub usunięcia naruszeń.
11WYMAGANIA TECHNICZNE 
11.1Aby Klient mógł korzystać z podstawowych funkcjonalności Sklepu, w tym Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, niezbędne jest posiadanie przez niego odpowiedniej infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone) oraz oprogramowania, umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądanie jej zasobów. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanymi przez niego urządzeniami oraz systemem telekomunikacyjnym lub teleinformatycznym a Sklepem. 
11.2Korzystanie ze Sklepu możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzystania Klient spełnia następujące minimalne wymagania:
11.2.1Internet Explorer w wersji [11.0] lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
11.2.2Mozilla Firefox w wersji [67] lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub
11.2.3Google Chrome w wersji [74.0] lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,
11.2.4oraz minimalna szerokość rozdzielczości ekranu 280 pikseli.
11.3Klient korzystający ze Sklepu powinien ponadto posiadać aktywną skrzynkę poczty elektronicznej. Korzystanie z niektórych dodatkowych funkcjonalności Sklepu może wymagać rejestracji przez Klienta w innych serwisach takich jak Facebook, Google+, Steam, Origin lub Uplay.
12REKLAMACJE I GWARANCJA PRODUKTÓW
12.1CDP zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkty bez wad. CDP jako sprzedawca odpowiada jeżeli Produkty mają wady fizyczne lub wady prawne w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. 
12.2Klient może zgłosić CDP reklamację, jeżeli stwierdzi, że Produkt dostarczony mu w ramach realizacji Zamówienia ma wady, a także jeżeli Produkt jest niezgodny z opisem zawartym w Potwierdzeniu Zamówienia lub opisem zamieszczonym w Sklepie.
12.3Klient, składając reklamację, powinien wskazać co najmniej swoje imię i nazwisko, oznaczenie Produktu, opis wady będącej przyczyną reklamacji oraz termin wykrycia wady. Złożenie reklamacji ułatwi Klientowi formularz reklamacyjny, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu (patrz: załącznik nr 2 - formularz reklamacji [kliknij tu]).
12.4Klient może złożyć oświadczenie o reklamacji według swojego wyboru:
12.4.1poprzez wysłanie reklamacji drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@cdp.com.pl; albo
12.4.2poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia reklamacji na adres: Magazyn RUCH S.A. - CDP sp. z o.o.: ul. Annopol 17A, 03-236 Warszawa, przy czym jeżeli reklamacja dotyczy Produktu należy do niej dołączyć Produkt objęty reklamacją.
12.5W przypadku złożenia oświadczenia o reklamacji w sposób, o którym mowa w art. 12.4.1, Klient otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie złożenia reklamacji drogą elektroniczną niezwłocznie po jej wpłynięciu do Sklepu. 
12.6Jeśli przedmiotem reklamacji jest Produkt, Klient musi dostarczyć CDP reklamowany Produkt poprzez wysłanie Produktu w dowolny sposób na adres: Magazyn RUCH S.A. - CDP sp. z o.o.: ul. Annopol 17A, 03-236 Warszawa wraz z pisemną reklamacją (np. na formularzu reklamacji).
12.7CDP ustosunkuje się do reklamacji Klienta w najkrótszym możliwym terminie. Jeżeli CDP nie ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uznaje się, że CDP uznał reklamację za uzasadnioną. 
12.8CDP poinformuje Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres, który Klient wskazał w oświadczeniu o złożeniu reklamacji doręczonym CDP.
12.9Jeżeli CDP uzna reklamację za uzasadnioną, Klient może wybrać, czy preferuje: naprawę, czy wymianę Produktu na nowy. Jeżeli jednak doprowadzenie Produktów do stanu zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta będzie niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem uwzględnienia reklamacji zaproponowanym przez CDP, to w takim przypadku CDP według swojego wyboru dokona naprawy albo wymiany.
12.10Jeśli jednak CDP nie dokona naprawy lub wymiany Produktu na wolny od wad niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, a wada Produktu będzie istotna, Klient może odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi bez względu na to, czy wada jest istotna, jeżeli Produkt był już wymieniany na wolny od wad, naprawiany lub jeżeli CDP nie uczynił zadość obowiązkom wymiany lub usunięcia wady.
12.11Jeśli reklamacja okaże się zasadna, koszty reklamacji ponosi CDP. Dotyczy to w szczególności kosztów związanych z dostarczeniem Produktu będącego przedmiotem reklamacji przez Klienta do CDP, wymianą Produktu na nowy wolny od wad lub usunięciem jego wady. 
12.12W toku rozpatrywania reklamacji CDP może kontaktować się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 
12.13Produkty mogą być objęte gwarancją jakości producenta lub licencjodawcy, jednak CDP nie udziela gwarancji jakości w odniesieniu do Produktów znajdujących się w Sklepie. CDP ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za takie Produkty wyłącznie na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności z tytułu rękojmi za wady.
12.14W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
13REKLAMACJA USŁUG
13.1CDP zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia najwyższej jakości Usług zgodnie z zasadami określonymi w Sklepie i Regulaminie.
13.2Nieprawidłowości związane ze świadczeniem Usług lub działaniem Sklepu, Klient może zgłaszać:
13.2.1za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@cdp.com.pl; lub
13.2.2poprzez wysłanie oświadczenia o reklamacji w formie pisemnej na adres CDP Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa.
13.3Klient, składając reklamację, powinien wskazać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, numer Zamówienia , opis problemu będącego przyczyną reklamacji oraz termin wykrycia problemu. 
13.4CDP zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. 
13.5CDP poinformuje Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres korespondencyjny Klienta, jeżeli Klient wskazał taki adres w oświadczeniu o złożeniu reklamacji doręczonym CDP zgodnie z art. 13.1.
13.6Jeśli reklamacja okaże się zasadna, koszty reklamacji ponosi CDP. 
13.7W toku rozpatrywania reklamacji CDP może kontaktować się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
14ZASTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
14.1W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, CDP zastrzega, że Klient nie może: 
14.1.1zamieszczać w Sklepie (np. w opiniach o produktach lub komentarzach) treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, 
14.1.2podawać danych wprowadzających w błąd; a także
14.1.3podejmować działań, które mogą powodować zakłócenia lub uszkodzenia Sklepu lub naruszenie praw osób trzecich.
14.2Treści zamieszczone przez CDP w Sklepie, w tym w szczególności znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej CDP lub innych podmiotów. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób niż w celu dokonywania Zamówień i realizacji praw związanych ze sprzedażą Produktów, w tym w szczególności kopiowanie lub rozpowszechnianie wymaga uprzedniej zgody CDP lub innego podmiotu uprawnionego.
14.3CDP nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Sklepu spowodowane przyczynami niezależnymi od CDP, których CDP przy dołożeniu należytej staranności nie będzie mógł przewidzieć lub którym nie będzie mógł zapobiec, wymienionymi poniżej:
14.3.1przyczyny techniczne leżące po stronie Klienta, w tym w szczególności awarie wykorzystywanych przez Klienta urządzeń oraz jakiekolwiek błędy oprogramowania wykorzystywanego przez Klienta do korzystania ze Sklepu;
14.3.2zaplanowane działania związane z bieżącą konserwacją Sklepu w wymiarze koniecznym do ich przeprowadzenia;
14.3.3przyczyny leżące po stronie zewnętrznych dostawców usług świadczonych na rzecz Sklepu lub Klienta;
14.3.4ataki na system komputerowy lub usługę sieciową, w tym w szczególności DoS (Denial of Service), DDoS (Distributed Denial of Service) lub Brute Force;
14.3.5przyczyny wynikające z awarii serwerów.
14.4W każdym przypadku niedostępności Sklepu, CDP podejmie wszystkie niezbędne czynności mające na celu jej przywrócenie w możliwie najkrótszym czasie.
14.5Klient zobowiązuje się korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności nie będzie korzystać ze Sklepu:
14.5.1w celu osiągnięcia nienależnych korzyści lub w celach spekulacyjnych;
14.5.2w sposób powodujący naruszenie lub obejście prawa lub postanowień Regulaminu; 
14.5.3w sposób powodujący zakłócenie integralności Sklepu lub jego poszczególnych funkcji;
14.5.4przy pomocy zautomatyzowanych urządzeń lub oprogramowania mających na celu wyszukiwanie ofert na Produkty, których cena odbiega od ceny rynkowej bądź masowe składanie zamówień na tego rodzaju Produkty (tzw. „robotics”);
14.5.5w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego np. poprzez uporczywe, kilkukrotne składanie Zamówień oraz uporczywe, kilkukrotne nieodbieranie Produktów.
14.6Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania podejmowane w ramach Sklepu. Klient ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie ze Sklepu za pośrednictwem Konta. 
14.7Na wypadek naruszenia przez Klienta zakazów określonych w art. 14.1 lub art. 14.5, CDP zastrzega sobie prawo do 
14.7.1odmowy zawarcia umów, anulowania Zamówień lub prawo odstąpienia od umów już zawartych w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy; w takim przypadku Klient otrzyma zwrot zapłaconej ceny w terminie 14 dni od dnia otrzymania od CDP oświadczenia o anulowaniu Zamówienia lub odstąpieniu od umowy. Jednak w przypadku, gdyby płatność była dokonana za pośrednictwem PayU, 14-dniowy termin na zwrot płatności liczony jest od dnia uzgodnienia z Klientem sposobu zwrotu uiszczonej ceny;
14.7.2pozbawienia Klienta prawa do korzystania z Konta, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Klienta do zaprzestania lub usunięcia naruszeń i wyznaczeniu w tym celu co najmniej 7-dniowego terminu.
14.8Klient pozbawiony prawa do korzystania z Konta na podstawie art. 14.7.2 nie może dokonać powtórnej rejestracji bez zgody CDP. 
14.9CDP będzie uprawniony do usunięcia Konta Klienta, jeśli zostanie do tego zobowiązane na podstawie prawomocnego lub ostatecznego rozstrzygnięcia właściwego organu, w tym w szczególności sądu lub organu ścigania, wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
14.10CDP ma prawo zrezygnować z utrzymywania Konta. O rezygnacji z utrzymywania Konta, Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta. Usunięcie Konta nie ma wpływu na prawa nabyte przez Klienta przed jego usunięciem. 
15ZMIANY REGULAMINU
15.1Aby Klienci mogli w szybki i łatwy sposób zapoznać się z treścią Regulaminu, został on udostępniony w Sklepie w formie umożliwiającej jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz śledzenie historii jego zmian.
15.2CDP uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: i) zmian organizacyjnych lub prawnych CDP, ii) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu, iii) zmiany funkcjonalności Sklepu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności.
15.3Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie do wszelkich spraw w nim uregulowanych oraz związanych z Zamówieniami złożonymi przez Klienta od daty ich ogłoszenia. Do Zamówień (oraz wszelkich spraw uregulowanych w Regulaminie) złożonych przed datą ogłoszenia zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie, w której Zamówienia takie zostały złożone.
15.4W przypadku zmiany Regulaminu nowa treść Regulaminu zostanie opublikowana w Sklepie w zakładce „Regulamin” najpóźniej w dniu wejścia w życie takiej zmiany. Ponadto, w zakładce „Regulamin” będą opublikowane wszystkie wersje historyczne Regulaminu ze wskazaniem okresu obowiązywania każdej z nich.
15.5Informacja o zmianie Regulaminu wraz z odesłaniem do nowej treści Regulaminu wyświetli się przy pierwszym Zamówieniu Klienta natychmiast po wejściu w życie zmiany Regulaminu – najpóźniej po skompletowaniu koszyka zakupów i przed złożeniem Zamówienia, z prośbą o akceptację nowej treści Regulaminu przez Klienta. Jeśli jednak Klient nie dokona takiej akceptacji, CDP zablokuje automatycznie możliwość dokonania bieżącego Zamówienia i dokonywania dalszych Zamówień od daty publikacji zmiany Regulaminu do czasu akceptacji zmiany Regulaminu przez Klienta. Brak akceptacji Regulaminu nie powoduje skasowania Konta ani usunięcia z niego historii Zamówień.
15.6Aktualna treść Regulaminu będzie przesłana Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej niezwłocznie po akceptacji treści Regulaminu przez Klienta i złożeniu przez niego pierwszego Zamówienia, licząc od chwili dokonania tej akceptacji (np. wraz z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia przez Sklep). 
15.7CDP nie posiada kodeksów dobrych praktyk o którym mowie w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
15.8Regulamin wchodzi w życie 01 czerwca 2019 roku. 
16POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
16.1Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
16.2Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
16.2.1Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży Produktów. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. 
16.2.2Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). z wnioskiem o wszczęcie postepowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientiem a sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 
16.2.3Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientiem a sprzedawcą, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m im. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 
16.3Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) CDP jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej CDP: pomoc@cdp.com.pl.
17POSTANOWIENIA KOŃCOWE
17.1Polityka Prywatności określająca zasady przetwarzania danych osobowych Klientów, a także cele i zasady wykorzystywania w Sklepie plików cookies stanowi odrębny od Regulaminu dokument, który udostępniony jest na stronie internetowej Sklepu w formie umożliwiającej jego wyświetlanie, pozyskanie, utrwalenie oraz wydrukowanie.
17.2Wszelkie spory pomiędzy CDP i Klientem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
17.3W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

Regulamin do pobrania - kliknij tu

Załącznik nr 1 - formularz odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2 - formularz reklamacji