POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU cyberpunk.sklep.pl

Dziękujemy za odwiedzenie sklepu internetowego cyberpunk.sklep.pl („Sklep”) prowadzonego przez CDP sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa („CDP”).

Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było dla gości odwiedzających nasz serwis wygodne i bezpieczne. Niniejszy dokument („Polityka Prywatności”) wyjaśnia zasady na jakich wykorzystywane są w ramach Sklepu pliki Cookies oraz przetwarzane są dane osobowe klientów będących odbiorcami usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu.

1. PLIKI COOKIES ORAZ LOGI SYSTEMOWE

Co to są pliki Cookies?

Pliki Cookies (po polsku tzw. Ciasteczka), to dane informatyczne, w szczególności drobne pliki tekstowe, które są umieszczane na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie) użytkowników odwiedzających strony internetowe. Pliki Cookies „informują” serwer, m.in. że w przeszłości wysłano już z tego samego komputera lub smartfona zapytanie o dany adres WWW. Przy kolejnym połączeniu się ze stroną internetową, pliki Cookies znajdujące się na urządzeniu końcowym użytkownika mogą być odczytane przez serwer i służyć dostosowaniu strony do jego preferencji oraz w celach statystycznych jej administratora.

Do czego Sklep używa plików Cookies?

W ramach Sklepu wykorzystujemy pliki Cookies, aby zapewnić gościom oraz klientom najwygodniejsze korzystanie ze Sklepu. Dzięki plikom Cookies możliwe jest:

 • zapamiętywanie ustawień gości oraz klientów korzystających ze Sklepu, takich jak np. rozmiar czcionki,
 • identyfikacja klientów jako zalogowanych w Sklepie,
 • utrzymywanie po zalogowaniu do konta sesji, dzięki czemu klient nie musi każdorazowo na podstronach Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób goście oraz klienci korzystają ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie, optymalizowanie i rozwijanie jego struktury, zawartości i funkcjonalności.

Jakie pliki Cookies używane są w ramach Sklepu?

W ramach Sklepu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • stałe, to pliki Cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików Cookies przez gościa lub klienta;
 • tymczasowe, to pliki Cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www;
 • własne, to pliki Cookies umieszczone na stronie www przez CDP;
 • zewnętrzne, to pliki Cookies umieszczone na stronie www przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics.

Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać plików Cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom gości oraz klientów Sklepu.

Jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej dotyczące plików Cookies

Przeglądarki internetowe domyślnie przechowują pliki Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednak w każdym czasie istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej aż do całkowitej blokady zapisywania Cookies. W takim przypadku korzystanie ze Sklepu przez gościa lub klienta nadal będzie możliwe, lecz niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień ciasteczek oraz ich usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (w celu zapoznania się ze szczegółami należy kliknąć w linki znajdujące się poniżej):


Jeśli nasz gość lub klient nie dokona zmiany ustawień w zakresie Cookies oznacza to, że Cookies będą zamieszczone w jego urządzeniu końcowym, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym gościa i klienta i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Logi systemowe

Niezależnie od plików Cookies, przy każdej wizycie gościa lub klienta w Sklepie, na naszych serwerach automatycznie zapisywane są informacje, które następnie są do nas przekazywane przez przeglądarkę internetową. Informacje te są zapisywane w postaci logów systemowych, które zawierają:

 • datę ostatniego logowania gościa lub klienta;
 • dane związane z wykorzystywaną przeglądarką wraz z jej wersją w formacie UAString (User Agent);
 • adres IP, z którego nastąpiło wejście.


Informacje zawarte w logach systemowych wykorzystywane są przede wszystkim w celu zarządzania Sklepem, identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z pracą serwerów, analizowania potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa w ramach Sklepu, jak również w celach statystycznych.

2. PRZETWARZANIE DANYCH

Sklep przeznaczony jest dla osób, które są zainteresowane usługami oraz produktami oferowanymi przez CDP. W ramach współpracy z klientami, CDP gromadzi szereg danych dotyczących klientów. Niektórym spośród tych danych można przypisać charakter danych osobowych. Zbieramy i przetwarzamy wyłącznie te dane osobowe, które klienci:

 • podali CDP wypełniając formularz niezbędny do zawarcia umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta użytkownika, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie.
 • podali CDP wypełniając formularz niezbędny do zawarcia umowy sprzedaży produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, również wyrażając zgodę na ich przetwarzanie,

3. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH  W CELU REJESTRACJI I KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W ramach prowadzenia Sklepu, CDP przetwarza następujące kategorie danych osobowych klientów będących osobami fizycznymi:

 • Imię i nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu,
 • Adres zamieszkania/adres do dostawy
 • Numer konta bankowego

Administrator

Administratorem danych osobowych klientów, którzy korzystają ze Sklepu i którzy udostępnili swoje dane osobowe jest CDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 88, 00 – 992 Warszawa.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane klientów Sklepu będą przetwarzane wyłącznie w jednym lub w kilku celach wskazanych poniżej:

 • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta użytkownika;
 • zawarcia i realizacji umów sprzedaży pomiędzy CDP a klientem, na zasadach określonych w Regulaminie sklepu internetowego cyberpunk.sklep.pl;
 • świadczenia na najwyższym poziomie usług za pośrednictwem drogi elektronicznej przez CDP na warunkach opisanych w umowie o świadczenie usługi prowadzenia konta użytkownika oraz w Regulaminie sklepu internetowego cyberpunk.sklep.pl;
 • prowadzenia przez CDP księgowości oraz dokonywania przez CDP rozliczeń podatkowych w związku z zamówieniami towarów składanymi przez klientów;

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klientów jestfakt, że dane te są niezbędne do wykonania zawartej pomiędzy klientem a CDP umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta użytkownika oraz umów sprzedaży, zawieranych na podstawie ww. umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto, przetwarzanie danych klientów przez CDP jest niezbędne do wykonania ciążących na CDP obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz rozliczania podatków odnośnie do zamówień produktów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podstawą jest ponadto udzielona przez klienta zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  Wyrażenie zgody na przetwarzane danych jest dobrowolne i nie ma prawnego obowiązku podania takich danych, jednak niepodanie danych skutkować będzie niemożnością korzystania przez klienta ze Sklepu.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

Każdy klient, który podał nam swoje dane osobowe, ma prawo zwrócić się do CDP o zapewnienie wglądu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowanie, przeniesienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także może nieodpłatnie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

W celu wykonania powyższych uprawnień osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej: pomoc@cdp.com.pl.

Ponadto, każdemu klientowi, który podał CDP swoje dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili klient może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, poprzez złożenie oświadczenia na adres poczty elektronicznej: pomoc@cdp.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania przez klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych, CDP będzie w dalszym ciągu uprawnione do przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do wykonywania zawartej z klientem umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta użytkownika.

Odbiorcy danych osobowych

Nie udostępniamy danych osobowych klientów korzystających ze Sklepu żadnym podmiotom trzecim za wyjątkiem:

 • podmiotów świadczących usługi na naszą rzecz na podstawie odrębnych umów, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa;
 • producentów i dystrybutorów towarów objętych reklamacjami składanymi przez klientów.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

CDP nie przekazuje danych osobowych poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Środki bezpieczeństwa

Dane naszych klientów są chronione przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, pozyskiwaniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem wbrew przepisom prawa oraz zniszczeniem, zmianą lub utratą.

Profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Okres przechowywania

Okres przechowywania danych osobowych klienta przez CDP zależy od podstawy prawnej przetwarzania tych danych. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody klienta, dane te są przechowywane przez okres od dnia udzielenia takiej zgody do dnia jej wycofania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z klientem, dane są przechowywane przez okres obowiązywania takiej umowy i przedawnienia roszczeń z niej wynikających. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny CDP do przechowywania danych osobowych, dane te przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego obowiązku, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

Administrator

Administratorem danych osobowych klientów, którzy udostępnili swoje dane osobowe w celach marketingowych jest CDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 88, 00 – 992 Warszawa.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane klientów będą przetwarzane w celu prowadzenia marketingu produktów i usług oferowanych przez CDP – za uprzednią zgodą klienta.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

CDP przetwarza następujące kategorie danych osobowych przekazanych w celach marketingowych przez klientów będących osobami fizycznymi:

 • Imię i nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu,
 • Adres zamieszkania,

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą jest udzielona przez klienta zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych, o ile klient odrębnie udzielił CDP takiej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  Wyrażenie zgody na przetwarzane danych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie ma prawnego obowiązku podania takich danych.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

Każdy klient, który podał nam swoje dane osobowe w celach marketingowych, ma prawo zwrócić się do CDP o zapewnienie wglądu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowanie, przeniesienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania. W szczególności, w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu produktów i usług oferowanych przez CDP, klient może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania.

W celu wykonania powyższych uprawnień osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej: pomoc@cdp.com.pl.

Ponadto, każdemu klientowi, który podał CDP swoje dane osobowe w celach marketingowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili klient może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych, poprzez złożenie oświadczenia na adres poczty elektronicznej: pomoc@cdp.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Odbiorcy danych osobowych

Nie udostępniamy danych osobowych klientów żadnym podmiotom trzecim za wyjątkiem:

 • podmiotów świadczących usługi na naszą rzecz na podstawie odrębnych umów, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa;
 • producentów i dystrybutorów towarów objętych reklamacjami składanymi przez klientów.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

CDP nie przekazuje danych osobowych poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Środki bezpieczeństwa

Dane naszych klientów są chronione przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, pozyskiwaniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem wbrew przepisom prawa oraz zniszczeniem, zmianą lub utratą.

Profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Okres przechowywania

Dane osobowe klienta przechowywane są przez okres od dnia udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych do dnia jej wycofania.

5. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH W CELU OTRZYMYWANIA INFORMACJI HANDLOWYCH

Administrator

Administratorem danych osobowych klientów, którzy udostępnili swoje dane osobowe w celu otrzymywania informacji handlowych jest CDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 88, 00 – 992 Warszawa.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane klientów będą przetwarzane w celu przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe, np. za pośrednictwem usługi Newsletter – za uprzednią zgodą klienta.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

CDP przetwarza następujące kategorie danych osobowych przekazanych w celu otrzymywania informacji handlowych przez klientów będących osobami fizycznymi:

 • Imię i nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu,
 • Adres zamieszkania,

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą jest udzielona przez klienta zgoda na przetwarzanie danych w celu otrzymywania informacji handlowych, o ile klient odrębnie udzielił CDP takiej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody na przetwarzane danych w celu otrzymywania informacji handlowych jest dobrowolne i nie ma prawnego obowiązku podania takich danych.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

Każdy klient, który podał nam swoje dane osobowe w celu otrzymywania informacji handlowych, ma prawo zwrócić się do CDP o zapewnienie wglądu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowanie, przeniesienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania. W szczególności, w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane dla celu przesyłania informacji handlowych przez CDP, klient może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania.

W celu wykonania powyższych uprawnień osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej: pomoc@cdp.com.pl.

Ponadto, każdemu klientowi, który podał CDP swoje dane osobowe w celu otrzymywania informacji handlowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili klient może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych, poprzez złożenie oświadczenia na adres poczty elektronicznej: pomoc@cdp.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Po wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesieniu żądania usunięcia danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub odwołaniu zgody na przesyłanie informacji handlowej, klient nie będzie mógł otrzymywać usługi „Newsletter”.

Odbiorcy danych osobowych

Nie udostępniamy danych osobowych klientów żadnym podmiotom trzecim za wyjątkiem:

 • podmiotów świadczących usługi na naszą rzecz na podstawie odrębnych umów, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa;
 • producentów i dystrybutorów towarów objętych reklamacjami składanymi przez klientów.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

CDP nie przekazuje danych osobowych poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Środki bezpieczeństwa

Dane naszych klientów są chronione przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, pozyskiwaniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem wbrew przepisom prawa oraz zniszczeniem, zmianą lub utratą.

Profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Okres przechowywania

Dane osobowe klienta przechowywane są przez okres od dnia udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania informacji handlowych do dnia jej wycofania.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiany Polityki Prywatności

CDP zastrzega sobie uprawnienie do zmiany zasad określonych w Polityce Prywatności gdy potrzeba lub obowiązek dokonania takich zmian będą zdeterminowane dalszym rozwojem lub postępem technologicznym, a także gdy taka zmiana będzie uwarunkowana zmianą przepisów prawa. W takim przypadku informacja o wprowadzeniu zmian oraz nowy tekst Polityki Prywatności zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie internetowej Sklepu.

Kontakt z Administratorem

W przypadku gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych, treści tej Polityki Prywatności lub kwestii w niej podniesionych, bardzo prosimy o kontakt: pomoc@cdp.com.pl.

Polityka prywatności - plik do pobrania.